Algemeen

Technisch personeel

Beker Snels

Programma’s

Reglementen

Sponsorvoorwaarden

Programma’s

I.G.P.

De africhting kent meerdere programma’s. We geven hieronder de reglementen van ieder onderdeel weer.

Vooraleer er aan een I.G.P.wedstrijd mag deelgenomen worden moet de hond in het bezit zijn van het Begeleidingshondencertificaat
 
Daarnaast zijn er vier I.G.P. programma’s waarvan het eerste een voorbereidende rol heeft. Deze programma’s zijn: (van laag naar hoog):

 • I.G.P.-V (voorbereidend programma)
 • I.G.P.-1 (eerste niveau)
 • I.G.P.-2 (tweede niveau)
 • I.G.P.-3 (hoogste niveau)

Alle I.G.P. programma’s zijn een combinatie van speuren, gehoorzaamheid en verdediging.

 

 

Begeleidingshond

De Duitse Herder is ongetwijfeld de hond die je in de meest gevarieerde sporttakken gaat terugvinden. We zien hem zijn mannetje staan in agility maar even goed in Cani-cross. We zien hem in obedience en in het gehoorzaamheidscircuit waar hij met de beste concurreert. Zijn moed en trouw zijn legendarisch waardoor hij bij de politie als één van de beste rassen wordt beschouwd voor het echte speur- en verdedigingswerk. Dan is het ook evident dat we hem met brio gaan terugvinden in de sporten die van het politiewerk zijn afgeleid.

De honden die we heden ten dage aantreffen in de africhtingsport kenmerken zich als sociale, stabiele en zelfzekere honden. Deze drie kenmerken versterken elkaar voortdurend. Een sociale hond ervaart mensen en andere dieren als veilig en zal daardoor een stabiel en zelfzeker gedrag vertonen. Een zelfzekere hond voelt zich niet bedreigt in de omgeving van mensen, kinderen of andere dieren en vertoont daardoor geen schrik of agressie maar een heel aangename sociale kant.

Het maakt niet uit welke richting je uiteindelijk met je Duitse herder wilt uitgaan maar het opvoeden van de hond tot een sociale, stabiele en zelfzekere hond moet de eerste doelstelling zijn van elke zichzelf respecterende Duitse Herder eigenaar. Je kan immers maar pas trots zijn op je Duitse Herder als jullie respect afdwingen in de omgeving omdat je hond zo’n aangename kerel is voor zijn directe en indirecte omgeving. Een hond die zich niet opdringt maar het evenzeer best aangenaam vindt als hij in de omgeving van mensen of dieren is. Deze kenmerken staan ook heel hoog aangeschreven in de VVDH en in de KKUSH. Onze verschillende kringgroepen zullen jou dan ook met plezier begeleiden met de opvoeding tot een sociale, zelfzekere en stabiele hond.

Niet iedereen in onze maatschappij is een fanatiek hondenliefhebber. Ook voor deze mensen mag onze sport en onze liefhebberij geen ongemakken opleveren. Als we met onze Duitse Herder wandelen op de openbare weg moet hij rustig met jou meelopen niet geagiteerd door andere mensen, auto’s, fietsers, joggers, enz… Hij mag geen schrik aanjagen of hij mag geen hindernis vormen voor anderen. We zullen onze Duitse Herder dus op elk moment heel goed in de hand en onder controle moeten hebben.

Als je dan uiteindelijk kiest om met je Duitse Herder in de africhting te gaan, waar er verwacht wordt dat hij gecontroleerd het gevecht aangaat met de pakwerker, dan moeten we zeker zijn dat onze Duitse Herder een stabiele en zelfzekere hond is die het onderscheid kan maken tussen de pakwerker op het sportterrein en spelende kinderen in de straat. Dan moeten we zeker zijn dat we onze vriend in alle omstandigheden onder controle hebben.

Alvorens we met de doorgedreven africhting beginnen wordt juist dit getest binnen de VVDH en de KKUSH met het eerste brevet in de africhting namelijk het brevet van Begeleidingshond. (BH). Je kan op de leeftijd van 15 maanden reeds examen doen hiervoor. Dit brevet krijg je als je inderdaad kan aantonen dat jij je hond onder controle hebt en hij zich zelfzeker, sociaal en stabiel vertoont in allerlei dagdagelijkse omstandigheden in het openbare leven.

De test tot het behalen van dit brevet bestaat uit twee delen die onder het nauwlettend oog van een V.V.D.H. keurmeester worden uitgevoerd. Tijdens het eerste deel gaat de begeleider op het sportterrein tonen dat hij de DH onder controle heeft en een aantal basis oefeningen uit de gehoorzaamheid kan uitoefenen. De oefeningen hoeven niet perfect uitgevoerd te zijn maar de keurmeester moet zien dat men de hond onder controle heeft.

Tijdens het tweede gedeelte gaat de begeleider met de hond de openbare weg op en wordt de hond geconfronteerd met een jogger, een fietser, een voorbijrijdende auto, veel mensen om hem heen, ander honden in zijn buurt. Op dit alles moet de hond zelfzeker reageren zonder enige vorm van agressie of nervositeit.

Als je de keurmeester overtuigt met zijn gedrag en je geslaagd bent in deze test betekent dit dat je de juiste basis hebt gelegd en je hond aan de basisvoorwaarden voldoet om zich verder in de africhting te gaan storten zonder dat hij een gevaar wordt voor de maatschappij. Hier kan je al met trots terugkijken op een eerste, maar zo cruciale, etappe die je hebt afgelegd, een onmisbaar fundament dat je hebt gebouwd in de lange weg naar perfectie van de africhting.

B.H. plus (theoretisch examen)

Wat is de B.H. Plus?

Vanaf 01 januari 2012 zullen alle deelnemers aan wedstrijden en proeven binnen de Sectie 1C dienen te beschikken over een “B.H. Plus” toelating kaart. Deze kaart of attest wordt afgeleverd aan nieuwe geleiders die voor de eerste maal hun B.H. proeven met succes afleggen en eveneens slagen op een theoretische test waarbij getoetst wordt naar de theoretische kennis van de geleider betreffende de hond, zijn of haar verzorging en opvoeding. Eén maal deze proef met succes afgelegd moet hij theoretische test niet meer afleggen.

Vroeger kon deze proef afgelegd worden, tijdens een I.P.O. wedstrijd, net voor het betreden van het terrein. Sinds 2017 mag dit niet meer en moet deze proef afgelegd worden voor met deelneemt aan een IPO/BH Wedstrijd. Dit kan gebeuren op een wedstrijd waaraan men niet deelneemt of bij de hiervoor erkende keurmeester.
Moet iedere geleider deze proef afleggen?
Neen, de Sectie 1C heeft vrijstelling voorzien voor de volgende personen:
Keurmeesters binnen de Sectie 1C.
Gebrevetteerde spoorleggers – pakwerkers en instructeurs op voorwaarde dat ze dit kunnen bewijzen middels voorlegging van hun attesten.
De volledige Nederlandstalige vragenlijst kan geconsulteerd worden via deze link. U selecteert “BH Test en Vragen” in de dropdown “Rubriek”.

In totaal zijn er 17 PDF-bestanden beschikbaar:

 • Opvoeding-Gedrag: 5 bestanden
 • Reglement BH: 7 bestanden
 • Verzorging-Voeding: 5 bestanden
Uithoudingsvermogenproef

A. ALGEMEENHEDEN

 1. DOEL

De uithoudingsvermogenproef moet het bewijs leveren dat de hond in staat is een lichamelijke inspanning van een bepaald niveau te ondergaan zonder daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Bij de hond zal deze inspanning uit een loopprestatie            bestaan, waarvan bekend is, dat zij buitengewone eisen stelt aan de inwendige organen, in het bijzonder, hart en longen, evenzeer aan de beweging mechanismen zelf. Hierbij komen ook andere eigenschappen zoals temperament en hardheid tot uiting.
Van honden die deze test zonder schijnbare moeite doorstaan kan worden aangenomen dat zij lichamelijk gezond zijn en dat zij, bepaalde door ons gewenste eigenschappen bezitten, welke belangrijk zijn voor gebruikshonden die voor de fok aangewend  worden.

 1. INSCHRIJVING

De inschrijving van de hond moet uiterlijk tien dagen voor de proef toekomen op het wedstrijd secretariaat. De proef kan enkel georganiseerd worden bij temperaturen van minder dan 22 graden.
De inschrijving moet bevatten: – De exacte naam van de hond volgens de stamboom.

 • De stamboom n° of het register n°.
 • Geslacht en datum van geboorte.
 • De namen en adressen van, fokker; geleider en eigenaar.

Men is niet verplicht om deel te nemen aan een UV proef, de verantwoordelijkheid bij verwonding van hond en/of geleider blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

 1. TOELATINGSVOORWAARDEN

De deelnemende honden moeten ingeschreven zijn in een door het FCI erkend stamboek of register. Om tot de U.V. proef te worden toegelaten, moet de hond tenminste 16 maanden oud zijn, de max.leeftijd bedraagt 6 jaar.
Per K.M. mogen per dag max. 20 honden deelnemen.
De honden moeten in een door het F.C.I. erkend stamboek zijn ingeschreven.  De controle van de tatoeage wordt door de KM uitgevoerd.
Zij moeten volledig gezond en goed geoefend zijn.
Zieke of niet voldoende krachtige honden, en ook loopse, drachtige of zogende teven worden niet toegelaten. Bij aanvang van de proef moeten de deelnemers met hun hond, zich in sportieve houding aanmelden bij de K.M. met opgave van hun eigen naam en naam van de hond. De K.M. overtuigt zich van de goede conditie van de honden. Honden welke een vermoeide of lusteloze indruk geven, worden van deelname uitgesloten.
De geleider van de hond moet zich tijdens de proef sportief gedragen.
Overtredingen van de bepalingen worden met uitsluiting bestraft.
De beslissing van de K.M. is onherroepelijk en beroep tegen zijn uitspraak is niet mogelijk.

 1. WAARDERING

Punten en kwalificaties worden niet gegeven, enkel de woorden “geslaagd” of “afgewezen”. Bij “geslaagd” wordt het certificaat U.V. verleend.

 1. TERREIN

De proef moet op straten en wegen van zoveel mogelijk verschillende aard afgenomen worden. Komen hiervoor in aanmerking, geasfalteerde, geplaveide en ongeplaveide straten en wegen.

B. U.V. EXAMEN

Het afleggen van een afstand van 20 Km naast de fiets in een tempo van 12 tot 15 Km per uur.

 1. Loopoefening

De hond moet aangelijnd aan de rechterzijde van de HG., in normale draf, naast de fiets lopen. Te snel lopen moet vermeden worden. De lijn moet tamelijk lang gehouden worden opdat de hond de mogelijkheid zou hebben zich aan het tempo aan te passen. Licht trekken aan de lijn door de hond is niet foutief, wel voortdurend achterblijven.
Na een afstand van 8 Km dient een pauze te worden ingelast van 15 min. Na deze pauze volgt er een afstand van 7 Km waarna een rustpauze van 20 min. voorzien is. Vervolgens worden de laatste 5 Km van de proef afgelegd.
Na het afleggen van de totale afstand volgt een pauze van 15 min.
Tijdens de rustperiodes moet aan de honden de gelegenheid gegeven worden zich vrij te bewegen. De KM. dient van de gelegenheid gebruik te maken om na te kijken in hoeverre de honden vermoeidheidsverschijnselen vertonen en/of de voetzolen van de honden kwetsuren vertonen. De KM. en de examenleider begeleiden de honden per fiets, of per wagen. De KM. moet de passende notities nemen van de honden tijdens de proef. Het is aan te raden een auto ter begeleiding te laten meerijden, om eventueel de honden die in moeilijkheden verkeren te verzorgen en vervoeren. Een hond die elk temperament of hardheid mist, buitengewone vermoeide honden of diegenen die het tempo van 12 Km niet kunnen volhouden en aanzienlijk meer tijd nodig hebben dan normaal, dienen te worden afgewezen.

 1. Gehoorzaamheidsoefeningen

Na het beëindigen van de loopoefening en de hiernavolgende pauze van 15 min. moeten de HG. zich, op aanwijzing van de KM., opstellen met de hond aan voet. Elke deelnemer moet daarna de volgende oefening tonen: Vrij- of Lijnvolgen volgens (IPO); waarbij de hond zijn fitheid toont.
Deze oefening dient volgens de bepalingen van het GHP. te worden uitgevoerd.
Er mag niet geschoten worden. Het niet correct uitvoeren van deze oef. kan geen reden zijn tot falen voor de U.V. proef. De conditionele toestand van de hond dient van doorslaggevende aard te zijn om de vermelding “geslaagd” of “afgewezen” te bepalen.

Opmerkingen.
De HG. dienen hun hond voor aanvang van de proef voldoende tijd te geven om zich te ontlasten. Het gebruik van alcohol e.d. tijdens de proef en de rustpauzes, is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden de honden stimulerende middelen toe te dienen.

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be