Algemeen

Reglementen

Reglementen

Reglement

De wandeldagen
 
Art.1.: Wandeldagen worden aangevraagd zoals alle VVDH activiteiten bij het opstellen van de sportkalender. Aanvragen voor wandeldagen in het lopende jaar kunnen worden aangevraagd bij de verantwoordelijke voor wandelsport.
Art.2.: Aan de wandeldagen en de Nationale V.V.D.H.-wandeldag mag door iedereen worden deelgenomen met of zonder hond (alle rassen). De deelname wordt als wandelactiviteit genoteerd voor de wandelaars met wandelkaart.
Art.3.: De Nationale V.V.D.H.-wandeldag (voorheen Interwandeldag) wordt georganiseerd tijdens het Weekend van de Duitse Herder. Na deze wandeling worden de wandelprestaties van het vorige wandeljaar beloond.
 
Deelnemers
 
Art.4.: De deelname aan de “wandeldag” gebeurt door inschrijving op een standaard formulier, dit kan vooraf of op de dag zelf.
Art.5.: Voor de deelname aan een wandeldag en de Nationale VVDH-wandeldag wordt voor elke wandelaar, uitgezonderd VVDH jeugdleden, een inschrijvingsgeld gevraagd. Dit bedraagt het dan geldende tarief.
Art.6.: De deelname aan een wandeldag, georganiseerd door een VVDH kringgroep of KKUSH club, wordt genoteerd op de V.V.D.H.- en op de KKUSH-wandelkaart. Deze wandelkaarten kunnen worden aangevraagd bij de verantwoordelijke voor wandelsport.
Art.7.: De deelnemers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht door hun hond en henzelf.
Art.8.: Deelname met zieke honden is niet toegelaten.
 
 
Organisatie
 
Art.9.: De wandeldagen worden ingericht, hetzij op een zaterdag, hetzij op een zon- of feestdag.
Art.10.: Het wandelen op die dagen is geen competitie.
Art.11.: Alle inkomsten van een wandeldag zijn ten voordele van de inrichtende kringgroep.
Art.12.: De inrichtende kringgroep stippelt voor de wandeldag een parcours uit van ongeveer 5km( mimimaal 4 km.) en 10km(mimimaal 8km.). Zij zorgen voor een behoorlijke bewegwijzering en goede richtlijnen. De verkeersveiligheid mag niet uit het oog verloren worden.
Art.13.: De inrichtende kringgroep dient ervoor te zorgen dat alle nodige voorzieningen aanwezig zijn, zoals: EHBO; bezemwagen; drinkemmers voor de honden en drank voor de wandelaars op de controlepost(en); personeel voor secretariaat en controlepunten; een noodnummer: bij voorkeur te vermelden op controlekaart voor dringende hulp voor zowel mens als hond.
Art.14.:De inrichtende kringgroep draagt de verantwoording voor het juist invullen van de V.V.D.H. en KKUSH-wandelkaarten. Die kaarten worden door de dienstdoende secretaris ondertekend.
Na de wandelactiviteit stuurt de inrichtende kringgroep zo snel mogelijk een alfabetische deelnemerslijst met namen, voornamen en adressen naar de verantwoordelijke voor wandelsport

Waardering van de wandelprestaties
 
Art.15.: Aan de wandelsport VVDH zijn  jaarlijks wandelstandaarden verbonden: De bronzen, zilveren, gouden en briljanten standaard. (Enkel de hoogst behaalde wandelstandaard wordt uitgereikt.

Art.16.
Bronzen Standaard: om de bronzen standaard te behalen moet de wandelaar deelgenomen hebben aan minimum 6 wandelingen in het lopende wandeljaar. Men moet ook aan minstens 1 wandeling in 3 V.V.D.H. gewesten  deelnemen.

Zilveren Standaard: om de zilveren standaard te behalen moet de wandelaar deelgenomen hebben aan minimum 8 van het lopende wandeljaar. Men moet ook aan minstens 1 wandeling in 4 V.V.D.H. gewesten deelnemen.

Gouden Standaard: om de gouden standaard te behalen moet de wandelaar deelgenomen hebben aan minimum 11 wandelingen van het lopende wandeljaar. Men moet ook aan minstens 1 wandeling in 4 V.V.D.H. gewesten deelnemen.

Briljanten Standaard: De wandelaar die heeft deelgenomen aan alle VVDH wandelingen van het lopende wandeljaar ontvangt de briljanten Standaard.
 
Art.17.: Voor het vereiste aantal wandelingen komen zowel de VVDH- als de KKUSH wandelingen in aanmerking vermeld op hun respectievelijke kalender.

Wijzigingen en controle
 
Art.18.: Bij twijfel in verband met dit wandelreglement, gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijk wandelsport.
Art.19.: Dit reglement vervangt alle voorgaande, versie 15 december 2018, ingang: 01/01/2019
Art.20.: Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde standaarden te ontnemen.

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be