Commissie

Reglementen

Programma’s

Sponsorvoorwaarden

Reglementen

VVDH-AANKEURINGSREGLEMENT versie 10.11.2018

1. Algemeen.

De aankeuringen binnen de V.V.D.H. moeten, voor zover mogelijk en gewenst, op basis van het keurreglement (SV-Körordnung) van de S.V.-Duitsland uitgevoerd worden. De aankeuring heeft tot doel, door het selecteren van de fokdieren, het algemeen rasbeeld, zowel in anatomische opbouw als in karakteriele aanleg en gebruikswaarde, van de Duitse Herdershond te verbeteren.

2. Organisatie van de keuringen.

2.1. Administratie.

De organisatie en de uitvoering van de aankeuringen valt onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke van de afdeling aankeuringen van de V.V.D.H. De afdeling stelt jaarlijks een keurplan op (keurmeesters, pakwerkers, data, inrichtende kringgroepen, enz.).

De keurberichten worden aan de S.V. overgemaakt voor het opmaken van de officiële documenten en voor de publicatie in het SV-keurboek.

2.2. Het keurseizoen loopt van 01 maart tot 30 november.

2.3. Aankeuringen in het VVDH-keurgebied.
De eigenaar moet lid zijn van de VVDH of een WUSV-vereniging. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H of een erkende WUSV-vereniging . Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.

De eigenaars, die hun wettige verblijfplaats in het buitenland of in het R.C.B.A.- keurgebied hebben, moeten voor een aankeuring in het V.V.D.H.-keurgebied een schriftelijke toelating voorleggen van het W.U.S.V.-organisme, bevoegd voor hun woonplaats. Gezien de hogere administratieve kosten wordt voor deze eigenaars naast het gewone inschrijfgeld een bijkomende vergoeding aangerekend, jaarlijks vast te leggen door het Hoofbestuur.

Voor heraankeuring of keurverbetering moeten de honden beschikken over een geldig keurbewijs, uitgeschreven of erkend door de SV-Duitsland.

De honden, in het bezit van een persoon met fokverbod, kunnen noch door hemzelf noch door derden op de keuring ingeschreven worden.

Het oordeel van de ambterende keurmeester is beslissend. Beroep tegen de beslissing van de keurmeester is niet mogelijk.

2.4. Aankeuringen buiten het VVDH-keurgebied.

VVDH-leden, woonachtig in het VVDH-keurgebied, die wensen deel te nemen aan een aankeuring in een keurgebied van de R.C.B.A. of in het buitenland, moeten minstens 14 dagen voor de aankeuring een schriftelijke toelating vragen aan de verantwoordelijke van de afdeling aankeuringen. De aanvraag moet omkleed zijn met een gegronde reden.
De hond moet officieel geregistreerd zijn op naam van de aanvrager(s).

Voor aankeuringen buiten het VVDH-keurgebied (buitenland/RCBA) die vallen in de periode van 15 dagen voor en 15 dagen na een aankeuring in de VVDH worden geen toelatingen afgeleverd.

Voor elke toelating worden administratieve kosten geheven, die jaarlijks door het Hoofdbestuur vastgelegd wordt. De kosten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de toelating op rekening van de VVDH overgeschreven worden.

De schriftelijke toelating, in drie exemplaren, moet aan de keuringsleider voorgelegd worden op de dag van de aankeuring.

1 exemplaar voor de aankeuringskeurmeester
1 exemplaar voor de SV (of WUSV-erkende vereniging)
1 exemplaar voor de V.V.D.H.

2.5. Verantwoordelijkheid.

Iedere eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor de schade aangericht door zijn hond. De V.V.D.H. zal onder geen beding de schade vergoeden.

De medewerkers van de V.V.D.H. kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van documenten tijdens de aankeuringen of de verzendingen.

Belangrijke documenten worden bij voorkeur aangetekend verzonden. Bij aankeuring of afkeuring van een hond hebben noch deelnemers noch buitenstaanders enig recht op verhaal. Iedere eis tot schadevergoeding wegens een keuring wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Voorwaarden voor deelname aan de aankeuringen.

3.1. De honden kunnen deelnemen vanaf het jaar waarin ze 2 jaar oud worden.

3.2. De tatoeage of de chip van de hond moet leesbaar zijn en overeenstemmen met de gegevens op de officiële stamboom.

3.3. De hond moet minstens in het bezit zijn van een africhtingcertificaat IGP-1/IPO-1 of SchH-1 of HGH-certificaat. Het africhtingbrevet is slechts geldig als in de afdeling C minstens 80/100 behaald werd. Voor de aankeuringen worden enkel brevetten en kwalificaties in aanmerking genomen, die uitsluitend en volledig gekeurd werden door officiële F.C.I.-keurmeesters. Alle volgende brevetten worden enkel in de aankeuring meegenomen indien ook de vorige brevetten volledig en uitsluitend gekeurd werden door officiële F.C.I.-keurmeesters.

3.4. Op een tentoonstelling of clubmatch, gekeurd door een SV- of FCI-raskeurmeester voor Duitse Herdershonden, minstens de kwalificatie “GOED” behaald hebben. De originele kwalificatiekaart moet voorgelegd worden op de dag van de keuring.

Worden NIET aanvaard voor de aankeuring:
de kwalificaties behaald vòòr de leeftijd van 1 jaar;
de kwalificaties behaald vanaf de leeftijd van 2 jaar zonder africhtingcertificaat;
de kwalificatie “Uitmuntend” behaald vòòr de leeftijd van 2 jaar en na de leeftijd van 3-1/2 jaar voor honden zonder aankeuring.

3.5. Slagen in een uithoudingsvermogentest (UV), gekeurd door een FCI-africhtingskeurmeester. Deze proef is niet nodig voor honden ouder dan 6 jaar en kudde-honden (HGH).

3.6. Heupdysplasie (HD). Een bewijs van gunstig HD-onderzoek uitgereikt door een SV-erkende HD-commissie: HD-A/B/C of HD-normal / fast normal / noch zugelassen.

3.7. Elleboogdysplasie (ED). Volgende beoordelingen worden aanvaard:
de ED-beoordelingen in SV-verband: normal – fast normal – noch zugelassen. (SV-stempels op de stamboom)
de ED-beoordelingen van de Belgische commissie, ED-0 en ED-1.

Het bewijs, voor zover de ED-stempel niet vermeld is op de stamboom, moet bij de inschrijving gevoegd worden.

3.8. Een DNA-test, in SV-verband, moet bewezen worden. Indien de DNA-stempel nog niet vermeld is op de originele stamboom, moet een bewijs van de lopende uitvoering van de DNA-test voorgelegd worden.

3.9. Zieke honden mogen niet voorgebracht worden. Loopse teven worden gemeld aan de keurmeester, die dan de deelname regelt.

3.10. De gedekte teven mogen niet deelnemen vanaf de dag van dekking tot 12 weken na de geboorte van het nest. Indien de teef leeg is, kan er een verklaring voorgelegd worden ondertekend door de dierenarts.

3.11. Voor de heraankeuring of de keurverbetering moeten de honden beschikken over een geldig keurbewijs, uitgeschreven door de SV-Duitsland, of een door de SV erkend keurbewijs van een WUSV-zustervereniging.

3.12. Indien een voorgelegd resultaat na de keuring geweigerd wordt door de SV of indien noodzakelijke documenten niet binnen de door de reglementaire vooropgestelde termijn kunnen ter beschikking gesteld worden van de SV-administratie, dan wordt het resultaat van de keuring ingetrokken.

4. Praktische uitvoering.

4.1. De kringgroep, die haar terrein en accommodaties ter beschikking van de afdeling aankeuring stelt, organiseert en beheert de aankoop en verkoop van de consumpties en maaltijden. De organisatie van een eventuele in-training is volledig ten laste van de kringgroep.

4.2. De kringgroep moet het volgende ter beschikking stellen:
– een tent, afgesloten aan 3 zijden, voor de keurmeester en zijn secretaris;
– een voldoende grote ring met kegels voor afbakening;
– een proefhond voor de TSB-test;
– een reserve chiplezer;
– een vlakke meetvloer (ongeveer 2m x 1m);
– een tweetal helpers om de weegschaal en ander materieel te lossen en laden;
– een stopcontact met verlengdraad;
– een uithangbord voor de lijst deelnemers;

4.3. De VVDH betaalt de onkosten van de keurmeester en de pakwerker. De kosten voor maaltijden en drank voor de keurmeester, pakwerkers en de administratieve medewerkers van de afdeling aankeuringen zijn ten laste van de kringgroep. De verantwoordelijke meldt vooraf het aantal maaltijden aan de kringgroep.

4.4. Plichten van de verantwoordelijke voor de keuringen.

Voorbereiden van de documenten en het opstellen van een deelnemerslijst, gerangschikt volgens reuen en teven, heraankeuringen en eerste aankeuringen.

Controle van alle documenten, fotokopieën en stambomen.

Tijdig inlichten van de keurmeester over het aantal inschrijvingen, de plaats en het uur van de keuring.

Vaststelling van het lidmaatschap.

Vertaling van de keurberichten in het Duits en Invullen keurlijsten, laten ondertekenen door de keurmeester en aangetekend opsturen naar het Köramt S.V.-Augsburg.

5. Inschrijven voor de keuring.

Inschrijfformulieren voor de aankeuringen kunnen verkregen worden via de website of bij de afdeling aankeuringen, zie maandblad bij correspondentieadressen.

Er kan digitaal via de website of via gewone post ingeschreven worden. Aangetekende zendingen worden niet aanvaard.

De inschrijving is pas volledig als het volledig ingevulde deelnemingsformulier voor aankeuringen, evenals ALLE benodigde kopieën, ontvangen zijn.

De inschrijving voor een aankeuring moet volledig zijn uiterlijk 8 dagen vòòr die aankeuring. Over de inschrijvingsdatum is geen discussie mogelijk: te laat inschrijven betekent NIET deelnemen

Kopieën versturen via e-mail mag, maar alle kopieën moeten duidelijk leesbaar zijn. Kopieën verstuurd met een smartphone zijn vaak onbruikbaar!

Aanwezigheid van de ingeschreven honden is altijd vereist om 9.30 u

5.1. Bij het inschrijfformulier moeten volgende fotokopieën gevoegd worden:
-een recente fotokopie van de officiële stamboom;
-het K.K.U.S.H.-werkboek of FCI-erkend buitenlands werkboek:
 een fotokopie van de bladzijde met de identificatie van de hond;
 een fotokopie van de bladzijden met de behaalde resultaten. het V.V.D.H.-werkboek (enkel leden V.V.D.H.):
 een fotokopie van de eerste bladzijde met de identificatie van de hond;
 een fotokopie van de bladzijden met de behaalde resultaten.
-HD-onderzoek (HD): een fotokopie van een door de SV-erkend HD-certificaat, voor zover het resultaat niet vermeld is op de originele stamboom;
-Ellebogen-onderzoek (ED): een fotokopie van een door de SV-erkend ED-certificaat, voor zover het resultaat niet vermeld is op de originele stamboom;
-Een kopie van de kwalificatiekaart van de tentoonstelling
-Bij een heraankeuring of keurverbetering een kopie van het vorig keurbericht. kopie DNA-test indien de stempel nog niet vermeld is op de stamboom.
-lidkaart VVDH of een bewijs van geldig lidmaatschap bij een WUSV-zustervereniging.

De eigenaars, die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland of in het R.C.B.A.-keurgebied hebben, moeten voor een aankeuring in het V.V.D.H-keurgebied, een kopie van de schriftelijke toelating voorleggen, uitgeschreven door de W.U.S.V.-vereniging, bevoegd voor hun woonplaats. Zelfs indien deze eigenaars lid zijn van een V.V.D.H.-kringgroep, moeten ze aan deze regel voldoen.

Deze kopieën worden als bewijs meegestuurd naar de administratie van de S.V.-Duitsland. Let er op dat ze volledig en goed leesbaar zijn!

5.2. Documenten en certificaten mede te brengen op de dag van de aankeuring.
originele stamboom.

de lidkaart(en) of bewijs geldig lidmaatschap WUSV-zustervereniging van de eigenaar(s) van de honden.

bij een heraankeuring of keurverbetering is het vorig origineel keurbericht absoluut noodzakelijk. het K.U.S.H.-werkboekje of erkend buitenlands werkboekje.

het V.V.D.H.-werkboekje.

het bewijs van het HD- en ED-onderzoek.

de kwalificatiekaart van de tentoonstelling of clubmatch

De lidkaart(en) van de eigenaar(s) van de honden. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H. of een W.U.SV-erkende zustervereniging. Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.

Indien de hond wordt gekeurd zonder de aanwezigheid van de eigenaar, dus door derden, moet een volmacht aan derden voorgelegd worden, ondertekend door de eigenaar(s) en de volmacht-drager.

De eigenaars, die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland of in het R.C.B.A.-keurgebied hebben, moeten voor een aankeuring in het V.V.D.H-keurgebied een schriftelijke toelating voorleggen van het W.U.S.V.-vereniging, bevoegd voor de woonplaats van de eigenaar(s). Zelfs indien deze eigenaars lid zijn van een V.V.D.H.-kringgroep, moeten ze aan deze regel voldoen.

6. De keuring.

6.1. Wezentest.

Iedere hond moet een wezentest afleggen. De hond kan gedurende de ganse keuring aan deze proef onderworpen worden. De hond moet zich in overeenstemming met de ras-standaard, karaktervast gedragen d.w.z. zich in het bijzonder onbevangen, zelfzeker, goedaardig en zenuwvast tonen.

6.2. Schotproef.

Op een afstand van minstens 15 passen worden met een alarmpistool minstens twee schoten (6mm) afgevuurd, waarbij de hond zich onverschillig moet gedragen.

6.3. TSB-proef
6.3.1. Overval aan het verstek.
De geleider plaatst zich aan met zijn aangelijnde hond op ongeveer 25 passen voor het verstek. De lijn wordt omgehangen of weggestopt.

Op aanwijzing van de keurmeester begeeft de geleider zich met zijn afgelijnde hond in de

richting van het verstek, waarin de helper zich bevindt. Herhaalde bevelen zijn toegelaten.

Wanneer geleider en hond ongeveer ter hoogte van een vooraf gemarkeerde plaats op ongeveer 7 meter van het bestek komen, voert de helper op aanwijzing van de keurmeester een overval uit op hond en geleider. Indien de hond na 3 pogingen niet voldoende slaagt in het vrij volgen, wordt de oefening afgebroken wegens ontbrekende gehoorzaamheid. In dit geval mag de hond in hetzelfde jaar opnieuw deelnemen aan een keuring. Dit mag maximaal 3 maal per kalenderjaar gebeuren. De eigenaar van de hond krijgt na de keuring zijn stamboom terug voor eventuele deelname aan een volgende VVDH-aankeuring. Hij kan echter in het lopende kalenderjaar geen toelating meer krijgen voor deelname aan een keuring in het buitenland. Het ‘afbreken’ wordt in het VVDH-werkboekje ingeschreven en bijgehouden door het secretariaat.

Wanneer de hond vastgrijpt krijgt hij van de helper met een zachte stok (softstock) twee slagen op de dijen, de zijkanten of de schoft. Na de overval blijft de helper rustig staan. Tijdens het afweren van de aanval is een aanmoediging van de geleider toegestaan. De hond moet zelfstandig of op bevel los loslaten en de helper bewaken.

Op aanwijzing van de keurmeester komt de geleider bij zijn hond terug. Hij lijnt zijn hond aan en gaat naar een door de keurmeester aangeduide grondstelling voor de moedproef.

6.3.2. Moedproef.
De hond wordt afgelijnd en aan de halsband vastgehouden.

De helper verlaat op teken van de keurmeester het verstek en steekt in normale pas het terrein over en valt geleider en hond frontaal aan.

De keurmeester geeft onmiddellijk na het begin van de aanval aan de geleider het teken om de overval af te weren.

De geleider stuurt onmiddellijk zijn hond.

Heeft de hond vastgenomen, dan moet de helper na een korte dreiging zonder stokslagen te geven zijn tegenstand stoppen.

Hierop volgend moet de hond zelfstandig of op het bevel los loslaten en de helper bewaken.

Op aanwijzing van de keurmeester nadert de geleider in normale pas zijn hond en lijnt hem aan. Hier is de proef beëindigd.

6.3.3. Identificatiecontrole.
Bij het verlaten van het terrein volgt een controle van de identificatie.
6.3.4. Lossen.
Na de overval moet de hond zelfstandig lossen.

Lost de hond niet na het eerste bevel, dan krijgt de geleider de aanwijzing van de keurmeester om eventuele bijkomende bevelen te geven.

Het gebruik van de naam van de hond wordt als bevel tot lossen beschouwd.

Wanneer de hond bij het afhalen door de geleider lost dan kan dit nog als lossen gewaardeerd worden.

Lost de hond niet dan wordt de keuring afgebroken. In dit geval mag de hond in hetzelfde jaar opnieuw deelnemen aan een VVDH-keuring. Dit mag maximaal 3 maal per kalenderjaar gebeuren. De eigenaar van de hond krijgt na de keuring zijn stamboom terug voor eventuele deelname aan een volgende VVDH-aankeuring. Hij kan echter in het lopende kalenderjaar geen toelating meer krijgen voor deelname aan een keuring in het buitenland. Het ‘afbreken’ wordt in het VVDH-werkboekje ingeschreven en bijgehouden door het secretariaat.

6.3.5. Beoordeling TSB (Triebveranlagung, Selbstsicherheit und Belastbarkeit).
Het eindresultaat van de TSB-proef wordt weergegeven met volgende waarderingen :
uitgesproken, aanwezig, onvoldoende.

6.4. Meten en wegen.

Het meten van de schofthoogte moet door de keurmeester uitgevoerd worden. Het meten van de borstdiepte en borstomvang en het wegen van de hond kunnen door een medewerker uitgevoerd worden.

6.5. Stand-keuring en beoordeling van het gangwerk.

Gedurende de standkeuring stelt de keurmeester het keurbericht op. De hond moet zonder belangrijke hulp aan de keurmeester voorgesteld worden.

6.6. Berichten – bevestigingen.

De eigenaar krijgt van de keuringsleider een door de keurmeester ondertekende bevestiging, die pas afgegeven wordt op het einde van de keuringsdag. Dit document bevat de uitslag van de aankeuring en geldt als bewijs dat de originele stamboom ingediend is bij de SV.

7. De aankeuring.

7.1. De aankeuring is de hoogste fokkwalificatie. Deze honden worden voor de fok geselecteerd en zijn: in maten, gewicht en anatomische opbouw conform de rasstandaard, eventueel met lichte
tekortkomingen op anatomisch vlak:

in hun algemeen gedrag zelfzeker, goedaardig en worden in de TSB-proef gewaardeerd met

‘uitgesproken’ of ‘aanwezig’

ze hebben een onberispelijk, volledig, aaneensluitend gebit. Zijn eveneens toegelaten:

o meerdere dubbele P-1

o ontbreken van tweemaal P-1

o ontbreken van eenmaal P-1 en een snijtand (I) o ontbreken van een P-2

o gering tanggebit van de middelste snijtanden

o Met in de schofthoogte, maatafwijkingen tot één centimeter boven de maximum- of onder de minimumwaarden (niet van toepassing tot 31.12.2020)

7.2. Keurverbetering.

Aangekeurde honden, eerste- of heraankeuring, kunnen ten vroegste in het volgende jaar voor keurverbetering terug voorgebracht worden onder dezelfde keurmeester. Een afwijking hiervan is slechts mogelijk mits toestemming van de keurmeester, die de hond aangekeurd heeft. Het voorbrengen van een hond voor keurbetering is slechts eenmaal mogelijk.

7.3. Terugstelling voor 1 jaar.
De terugstelling voor één jaar gebeurt wanneer:
de lichamelijke ontwikkeling een aankeuring nog niet toelaat, maar toch te verwachten is.

uit het gedrag van de hond of uit de TSB-proef blijkt dat nog geen aankeuring kan toegekend worden. Het gebit moet binnen de 3 minuten volledig getoond kunnen worden.

de terugstelling is voor dezelfde reden slechts éénmaal mogelijk. Mist een hond de aankeuring voor een zelfde reden voor de tweede maal dan wordt hij voor de aankeuring ongeschikt verklaard.

7.4. Niet geschikt voor aankeuring.
Volgende fouten sluiten een keuring uit:
zware anatomische fouten;

maatafwijkingen bij de schofthoogte van meer dan één centimeter boven de maximum- of onder de minimumwaarden (wordt tot 31.12.2020 niet meer beschouwd als uitsluitende fout) ;

teelbalfouten

andere tandfouten dan vermeld onder punt 7.1. en 7.2. belangrijke pigmentfouten;

honden met langhaar (zonder onderwol)

7.5. Duur van de aankeuring.

De aankeuring, behaald bij de eerste aankeuring of bij de aankeuring na onderbreking, is geldig voor de duur van twee jaar. In het tweede jaar van de aankeuringsperiode moet de hond voor heraankeuring terug voorgebracht worden.

De heraankeuring geldt voor levensduur.

Een keurverbetering verlengt de oorspronkelijke duur van de keuring niet.

7.6. Beëindigen van de aankeuring.

Bij de aangekeurde honden, die niet op de heraankeuring voorgebracht worden, vervalt de aankeuring op het einde van het jaar.

De aankeuring eindigt bij verkoop van de hond aan een niet-lid, voor zover deze binnen een periode van ten langste drie maanden geen lid wordt bij de V.V.D.H. of een W.U.S.V.-erkende zustervereniging.

De aankeuring van een hond, waarvan de eigenaar ten gevolge een verenigingstraf uit de SV of WUSV uitgesloten werd, eindigt op de dag waarop de uitspraak rechtsgeldig wordt. Tijdens de strafprocedure kan de aankeuring opgeschort worden.

De aankeuring eindigt door Afkeuring (Abkörung ).

8. Keurbewijs en Keurboek.

8.1.Voor aangekeurde honden wordt door de SV-administratie een keurbewijs opgesteld. Dit bewijs wordt, samen met de originele stamboom, na verloop van de nodige tijd voor de verwerking bij de SV, aan de eigenaar aangetekend teruggestuurd of persoonlijk, mits aftekening voor ontvangst, afgegeven. De eigenaar van een niet-aangekeurde hond krijgt eveneens zijn originele stamboom in dezelfde termijn terug. Op de stamboom is dan de reden van de niet-aankeuring vermeld.

8.2. Indien een stamboom door de eigenaar vervroegd wordt terug gevraagd aan SV, dient deze eigenaar een administratiekost van 10 € te voldoen aan VVDH als vergoeding voor de afzonderlijke aangetekende zending.

8.3. De aangekeurde honden van een zelfde jaar worden, gerangschikt volgens het geslacht, in het keurboek van de SV gepubliceerd. Het keurboek bevat een uitgebreide uitleg over de honden die voor

de fok aanbevolen of geschikt zijn. In dit boek worden de anatomische en karakteriele vaststellingen samen met de fokaanbevelingen van de keurmeesters beschreven en het is een omvattend en onontbeerlijk naslagwerk voor de ernstige fokker.

Infoformulier aankeuringen vanaf 2019

A. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1) Minstens een africhtingcertificaat IGP-1/IPO-1 of SchH-1.
 Het africhtingbrevet is slechts geldig als in de afdeling C (pakwerk) minstens 80/100 behaald werd.

 Voor aankeuringen worden enkel brevetten in aanmerking genomen, uitsluitend en volledig gekeurd door F.C.I.-keurmeesters. Alle volgende brevetten worden enkel in de aankeuring meegenomen indien ook de vorige brevetten volledig en uitsluitend gekeurd werden door F.C.I.-keurmeesters.

2) Op een tentoonstelling of clubmatch, gekeurd door een SV- of FCI-raskeurmeester voor Duitse Herdershonden, minstens de kwalificatie “GOED” behaald hebben. De originele kwalificatiekaart moet voorgelegd worden op de dag van de keuring.

Worden niet aanvaard voor de aankeuring:
 de kwalificaties behaald vόόr de leeftijd van 1 jaar;

 de kwalificaties behaald vanaf de leeftijd van 2 jaar zonder africhtingcertificaat;

 de kwalificatie “Uitmuntend” behaald vόόr de leeftijd van 2 jaar en na de leeftijd van 3-1/2 jaar voor honden zonder aankeuring.

3) Slagen in een uithoudingsvermogentest (UV), gekeurd door een FCI- of SV-keurmeester. Deze proef is niet nodig voor honden ouder dan 6 jaar en kuddehonden.

4) De tatoeage of microchip van de hond moet leesbaar zijn en overeenstemmen met de gegevens op de officiële stamboom.

5) Heupdysplasie (HD):
Een HD-beoordeling erkend door de SV: HD-A/B/C of HD-normal / fastnormal / noch zugelassen.

6) Elleboogdysplasie (ED):
– ED-beoordeling van de SV: normal – fastnormal – noch zugelassen.
– De Belgische ED-beoordelingen: ED-0 en ED-1.
Het bewijs, voor zover de ED-stempel niet vermeld is op de stamboom, moet bijgevoegd worden.

7) Een DNA-test, in SV-verband, moet bewezen worden. Indien de DNA-stempel nog niet vermeld is op de originele stamboom, moet een bewijs van de uitvoering en verzending van de DNA-test voorgelegd worden.

8) De eigenaar moet lid zijn van de VVDH of een WUSV-erkende zustervereniging. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H. of een WUSV-erkende zustervereniging. Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.

9) Voor de heraankeuring of de keurverbetering moeten de honden beschikken over een geldig keurbewijs, uitgeschreven door de SV-Duitsland, of een door de SV erkend keurbewijs van een WUSV-zustervereniging.

10) De eigenaars, die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland of in het R.C.B.A.-keurgebied hebben, moeten voor een aankeuring in het V.V.D.H-keurgebied een schriftelijke toelating voorleggen van het W.U.S.V.-organisme, bevoegd voor hun woonplaats. Zelfs indien deze eigenaars lid zijn van een V.V.D.H.-kringgroep, moeten ze aan deze regel voldoen.

11) De gedekte teven mogen niet deelnemen vanaf de dag van dekking tot 12 weken na de geboorte van het nest. Indien de teef leeg is, kan er een verklaring voorgelegd worden ondertekend door de dierenarts.

B. INSCHRIJVING

 Inschrijfformulieren voor de aankeuringen kunnen gedownload woeden van de website VVDH.

 Er kan via de website, via mail of via gewone post ingeschreven worden. Aangetekende zendingen worden niet aanvaard.! Alle kopieën moeten duidelijk leesbaar zijn

 De inschrijving is pas volledig als het volledig ingevulde deelnemingsformulier voor aankeuringen, evenals ALLE benodigde kopieën, ontvangen zijn.

 De inschrijving voor een aankeuring moet volledig zijn uiterlijk 8 dagen vòòr de aankeuringsdatum.

 Over de inschrijvingsdatum is geen discussie mogelijk: te laat inschrijven betekent NIET deelnemen!
 Adres inschrijving: Frank Verbeke, Lucasstraat 43, 8840 Staden of E-mail: aankeuring@vvdh.be
 Iedere inschrijving wordt bevestigd. Uw aanwezigheid is vereist vanaf 09u30.

C. Bij het inschrijfformulier moeten volgende fotokopies gevoegd worden.

1. Een recente fotokopie van de officiële stamboom.
2. Het K.K.U.S.H.-werkboek of FCI-erkend buitenlands werkboek:
a. een fotokopie van de bladzijde met de identificatie van de hond en eigenaar.
b. een fotokopie van de bladzijden met de behaalde resultaten.
3. Het V.V.D.H.-werkboek (enkel leden V.V.D.H.) of werkboekje van een WUSV-zustervereniging:
a. een fotokopie van de eerste bladzijde met de identificatie van de hond en eigenaar.
b. een fotokopie van de bladzijden met de behaalde resultaten.
4. HD-onderzoek: een fotokopie van een door de SV-erkend HD-certificaat, voor zover het resultaat niet vermeld is op de officiële stamboom.
5. Elleboogonderzoek (ED): een fotokopie van een door de SV-erkend ED-certificaat, voor zover het resultaat niet vermeld is op de stamboom.
6. DNA-stempel: moet vermeld zijn op de officiële stamboom. Indien de DNA-stempel nog niet vermeld is op de originele stamboom, moet een kopie van het bewijs van de uitvoering en verzending van de DNA-test voorgelegd worden.
7. Een kopie van de kwalificatiekaart tentoonstelling.
8. Voor de heraankeuring of keurverbetering een kopie van het vorig SV-keurbericht.
9. Voor de eigenaars, die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland of in het R.C.B.A.-keurgebied hebben, een kopie van de toelating tot deelname uitgereikt door de WUSV-vereniging, bevoegd voor hun woonplaats.
10. Een kopie van de lidkaart(en) VVDH of bewijs geldig lidmaatschap van de WUSV-zustervereniging van de eigenaar(s) van de honden. SV-leden moeten betalingsbewijs van het lopend jaar voorleggen.
11. De toelating voor deelname, uitgereikt door de WUSV-vereniging, bevoegd voor de woonplaats van de eigenaar.

Alle kopieën worden als bewijs meegestuurd naar de administratie van de S.V.-Duitsland. Let er op dat ze volledig en goed leesbaar zijn!

D. Documenten en certificaten mede te brengen op dag van de aankeuring.

1) originele stamboom.
2) bij een heraankeuring of keurverbetering is het vorig origineel keurbericht noodzakelijk.
3) het K.U.S.H.-werkboekje of erkend buitenlands werkboekje.
4) het V.V.D.H.-werkboekje.
5) het bewijs van het HD- en ED-onderzoek en DNA-afname (indien niet vermeld op stamboom).
6) De kwalificatiekaart van een tentoonstelling of clubmatch.
7) De lidkaart(en) VVDH of bewijs geldig lidmaatschap van de WUSV-zustervereniging van de eigenaar(s) van de honden. SV-leden moeten betalingsbewijs van het lopend jaar voorleggen. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H. of een SV-erkende zustervereniging. Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.
8) Indien de hond wordt aangekeurd zonder de aanwezigheid van de eigenaar, dus door derden, moet een volmacht aan derden voorgelegd worden, ondertekend door de eigenaar(s) en de volmachtdrager.
9) De eigenaars, die hun hoofdverblijfplaats in het buitenland of in het R.C.B.A.-keurgebied hebben, moeten voor een aankeuring in het V.V.D.H-keurgebied een schriftelijke toelating voorleggen van het W.U.S.V.-vereniging, bevoegd voor hun woonplaats. Zelfs indien deze eigenaars lid zijn van een V.V.D.H.-kringgroep, moeten ze aan deze regel voldoen.
10) Het inschrijfgeld van 40€. De deelnemers uit het buitenland of RCBA betalen 65€.

Richtlijnen voor de organisatie van een aankeuring

Hierbij alvast enkele praktische richtlijnen bij het organiseren van een aankeuring:

 • De inschrijvingen verlopen via de VVDH website.
 • De keurmeester en pakwerker worden door de VVDH vastgelegd.
 • Controle van de documenten, voorbereiding van de documenten, versturen naar de SV en later terug naar de deelnemer gebeurt door de VVDH.

Wat hebben we nodig op de dag zelf:

 • een tent, afgesloten aan 3 zijden, voor de keurmeester en zijn secretaris.
 • een voldoende grote ring en kegels voor afbakening.
 • een proefhond voor de TSB-test.
 • een reserve chiplezer.
 • een vlakke meetvloer (ongeveer 2m x 1m).
 • een paar helpers om de weegschaal en ander materiaal te lossen en laden.
 • een stopcontact met verlengdraad.
 • een uithangbord voor de lijst deelnemers.
 • eventueel een microfoon voor de bespreking van de honden (niet verplicht).

Financiële afspraken:

 • Het inschrijvingsgeld wordt door de deelnemer aan de VVDH betaald.
 • De vergoeding voor de keurmeester, pakwerker (en eventuele assistenten) zijn ten laste van de V.V.D.H.
 • De organiserende kringgroep zorgt voor een maaltijd en drank voor het technisch personeel. Het juiste aantal wordt jullie een week voor de aankeuring meegedeeld, deze kosten zijn ten laste van de kringgroep.
 • Inkomsten drank en verkoop maaltijden zijn ten voordele van de kringgroep.

De deelnemers kunnen inschrijven tot een week voor de aankeuring, het juiste aantal deelnemers voor de aankeuring wordt u ten laatste de dinsdag ervoor meegedeeld.

Als kringgroep staat u zelf in voor het eventueel organiseren van intrainingsdagen met de pakwerker, indien u dit wil. 

Wezentest

Reglement Wezentest VVDH

 

 1. De Wezentest binnen de V.V.D.H. moet, voor zover mogelijk en gewenst, op basis van het “Wesensbeurteilung” reglement van S.V.-Duitsland uitgevoerd worden. De wezentest heeft tot doel, door het selecteren van de fokdieren, het algemeen natuurlijk gedrag van de Duitse herdershond te verbeteren. Tegenwoordig zijn honden met een stabiel gedrag zonder overmatige agressiviteit vereist. De honden moeten in staat zijn om adequaat te voldoen aan de constant veranderende eisen van de maatschappij.
 1. Administratie:

De organisatie en uitvoering van de wezentest valt onder de bevoegdheid van de verantwoordelijke van de afdeling wezentest van de V.V.D.H. De beoordelingen worden aan S.V. overgemaakt voor het opmaken van de officiële documenten via de Wesensbeurteilung software en voor publicatie in SV-docs.

Aantal deelnemers:
Het minimum aantal deelnemers is 4 honden met 4 verschillende hondengeleiders. Het maximum aantal per dag bedraagt 12 honden per keurmeester. 1 hondengeleider mag maximum 2 honden per Wesensbeurteilung voorbrengen. (dwz als men 2 dagen Wesensbeurteilung doet, dat deze limiet geldt voor beide dagen te samen)

Het seizoen loopt van 01 januari tot 31 december.

Wesensbeurteilung in de VVDH:

De eigenaar moet lid zijn van de VVDH of een WUSV-vereniging. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H of een erkende WUSV-vereniging . Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.

Inschrijvingen dienen te gebeuren via de site van de VVDH. Inschrijving verplicht tot betaling.

Verantwoordelijkheid: Iedere eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor de schade aangericht door zijn hond. De V.V.D.H. zal onder geen beding de schade vergoeden. De medewerkers van de V.V.D.H. kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van documenten tijdens de beoordelingen of de verzendingen.

Belangrijke documenten worden bij voorkeur aangetekend verzonden.

 1. Voorwaarden voor deelname aan een Wezentest:

De honden kunnen deelnemen vanaf de leeftijd van 9 maanden tot 13 maanden. (vb. geboortedag: 01.01.2021, wezenbeoordeling tussen 01.10.2021 en 01.02.2021). Jongere honden mogen absoluut niet deelnemen. De tatoeage of de chip van de hond moet leesbaar zijn en overeenstemmen met de gegevens op de officiële stamboom.

Zieke honden mogen niet voorgebracht worden. Loopse teven worden gemeld aan de keurmeester, die dan de deelname regelt.

De gedekte teven mogen niet deelnemen vanaf de dag van dekking tot 12 weken na de geboorte van het nest. Indien de teef leeg is, kan er een verklaring voorgelegd worden ondertekend door de dierenarts.

 1. Praktische uitvoering:

De kringgroep, die haar terrein en accommodaties ter beschikking stelt, organiseert en beheert de aankoop en verkoop van de consumpties en maaltijden.

De kringgroep moet het volgende ter beschikking stellen:

 • 6 tafels en oploopplank
 • een motor (kettingzaag zonder ketting)
 • gladde vloer op pallet met wankelbalk eronder
 • chiplezer
 • minstens 8 helpers voor op het plein de “muur” te vormen,
 • meetlat en plank voor op te meten
 • tafel voor secretariaat en om te kunnen schrijven
 • pistolen
 • ketting en metalen plaat, ophangsysteem om de ketting van 4 meter te laten vallen
 • lange lijn voor het afliggen, minstens 1.5 meter
 • metalen drinkpot voor in de kantine
 • kistje om balletje onder te verstoppen.
 • kantine met gladde vloer

De organiserende kringgroep dient, minimum 1 maand op voorhand, zeker alvorens de aanvang van de intrainingen, foto’s van de te beschikbaar gestelde materialen te bezorgen aan de verantwoordelijke van de afdeling wezentest ter evaluatie van correctheid.

De organiserende kringgroep voorziet een minimum van 2 intrainingsdagen voor de wezentest

 1. Kosten:

 De VVDH betaalt de onkosten van de keurmeester. De kosten voor maaltijden en drank voor de keurmeester en medewerkers zijn ten laste van de kringgroep. De verantwoordelijke meldt vooraf het aantal maaltijden aan de kringgroep.

 1. Plichten van de verantwoordelijke voor de wezentest:

 Voorbereiden van de documenten en opstellen van een deelnemerslijst.

Controle van alle documenten, fotokopieën en stambomen en doorsturen naar S.V.

Tijdig inlichten van de keurmeester over het aantal inschrijvingen, de plaats en startuur.

Vaststelling van het VVDH lidmaatschap.

 1. Inschrijvingen:

Inschrijven voor de Wesensbeurteilung kan via de website.

De inschrijving is pas volledig als het volledig ingevulde deelnemingsformulier, formulier aanvraag toestemming oudere hond (indien van toepassing), evenals de benodigde kopieën van stamboom, ontvangen zijn.

De inschrijving voor een Wesensbeurteilung moet volledig zijn uiterlijk 14 dagen vòòr de Wesensbeurteilung. Over de inschrijvingsdatum is geen discussie mogelijk: te laat inschrijven betekent NIET deelnemen.

Kopieën versturen via e-mail mag, maar alle kopieën moeten duidelijk leesbaar zijn.

Aanwezigheid van de ingeschreven honden is altijd vereist om 8.30 u.

7.1. Bij het inschrijfformulier moeten volgende fotokopieën gevoegd worden:
-een recente fotokopie van de officiële stamboom;
-lidkaart VVDH of een bewijs van geldig lidmaatschap bij een WUSV-zustervereniging.

7.2. Documenten en certificaten mee te brengen op de dag van de Wesensbeurteilung:
– originele stamboom.
– de lidkaart(en) of bewijs geldig lidmaatschap WUSV-zustervereniging van de eigenaar(s) van de honden.
– De lidkaart(en) van de eigenaar(s) van de honden. Wanneer de hond op naam staat van meerdere eigenaars, moeten allen lid zijn van de V.V.D.H. of een W.U.SV-erkende zustervereniging. Op naam van Mr. en Mevr. houdt in dat beiden ook lid moeten zijn.
– Indien de hond wordt gekeurd zonder de aanwezigheid van de eigenaar, dus door derden, moet een volmacht aan derden voorgelegd worden, ondertekend door de eigenaar(s) en de volmacht-drager. 

 1. De wezentest:

Bij een wezentest wordt het gedrag en de flexibiliteit van de hond vastgelegd door hem met verschillende stimuli te confronteren, die een bepaald gedrag kunnen veroorzaken of uitlokken. Het gedrag tijdens de hele beoordeling kan worden gebruikt om de aard van de hond af te leiden, met als doel objectief te controleren of de hond geschikt is om met mensen in de huidige omgeving te leven.

De geteste hond mag niet onder druk worden gezet. Commando’s moeten worden beperkt tot het absoluut noodzakelijke. Om deze reden zijn prestatietesten (BH, IGP, enz.), waar voornamelijk aangeleerd en geconditioneerd gedrag wordt getest, geen vervanging voor een wezentest.

De wezentest vindt plaats in de volgende categorieën:

Onbevangenheidscontrole

Chiplezen, controle tanden, testikelcontrole bij reuen, meten op een vlakke vloer

Onafhankelijkheid 
De hond moet zich door zijn geleider en door vreemde personen op verschillende lichaamsdelen laten aanraken.

Sociaal
gedrag interactie met mensen, individuen en groepen.

Geluid
Gevoeligheid voor geluid. Hier wordt de hond blootgesteld aan verschillende akoestische prikkels, zoals rammelende ketting, motorgeluid en schot.

Beweging
Vertrouwen van de hond tijdens beweging. Hoogtegevoeligheid (bijv. bewegen over tafels) en beoordeling op gladde vloeren.

Spel- en prooidrift / gedrag onder stress
De beoordeling wordt gemaakt wanneer de hond speelt met de eigenaar (eigen speelgoed) en speelt met een vreemde persoon.
Daarnaast wordt de intensiteit beoordeeld voor het vinden van verstopte prooien (bereidheid om te vinden) en de bereidheid om te spelen onder verhoogde eisen (wankele tafel). Alleen een hond die comfortabel is in zijn omgeving en de situatie aankan, kan spelen.

Basisgedrag
bij alleen blijven en wanneer de hond een vreemde persoon tegen komt. 

©2009 - 2023: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be